Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej ?RODO?) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest: Euro Spas sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Składowa 12, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000562482, REGON 361739984, NIP 7811911348, wysokość kapitału zakładowego 50.000.00 zł.

2. Przetwarzanie Pani/Pana* danych następuje w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana* zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Przedmiotem przetwarzania danych są dane osobowe: imię, nazwisko/a, adres/y, nr telefonu/ów, email.

3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego udzielenia odpowiedzi lub wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z zawarcia umowy.

5. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  2. podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tym w szczególności,;

– podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe- na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Biuro Rachunkowo-Podatkowe COMPERTUS z siedzibą w Swarzędzu

– podmioty świadczące usługi informatyczne i dostawcy IT; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy HTTPS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

– dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich; na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

– dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu podmiotu przekazującego,

  1. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,

  2. podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne w tym firmy audytorskie,

  3. podmioty przetwarzające dane w celu doradztwa prawnego, windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania), uzupełniania swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację łączącego strony stosunku prawnego.

8. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana* danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

KOD ALLEGRO